Reklamacje


1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.).
1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres:
DK MOTOCYKLE
ul. Urszuli 1,
65-077 Zielona Góra 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@dkmotocykle.pl
1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej
2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres:
DK MOTOCYKLE
ul. Urszuli 1,
65-077 Zielona Góra
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@dkmotocykle.pl
2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.